Trwa ładowanie...

100-lecie tanga. Ruszają bezpłatne zajęcia

Dużo ciekawych wydarzeń dla fanów tanga (i nie tylko), a także okazja, aby pouczyć się tego tańca!

Share
100-lecie tanga. Ruszają bezpłatne zajęcia
d3rrwne

Zapra­szamy na sze­reg ciekawych wydarzeń z okazji 100-lecia tanga w Polsce. Nie zabrak­nie poka­zów w wyko­na­niu nauczy­cieli, a także pasjo­na­tów nie będą­cych zawo­dow­cami. Wyj­muj­cie kalen­da­rze, rezerwujcie wrze­sień na stu­le­cie tanga!

Tango argen­tyń­skie powstało z połą­cze­nia wszyst­kich ryt­mów świata. Nie­słusz­nie jest koja­rzone jedy­nie z ero­tyką. To taniec ener­gii i duszy, nie­zwy­kły język ciała, któ­rym posłu­gują się ludzie na całym świe­cie. To spo­tka­nie kobiety i męż­czy­zny, pod­czas któ­rego nie liczy się nic poza part­ne­rami, muzyką i parkietem.

Co będzie się działo?

15 września (nie­dziela), godz. 15:30 -17:30 – tango podczas rodzinnego pikniku na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu (100 m od Kolumny Zyg­munta). Pokaz przy­go­tuje Grzegorz Anto­szew­ski i Elż­bieta Kar­wik. Warto przyjść już o godzinie 11:00 - oprócz tanga prze­wi­dziano wiele atrak­cji, m.in. lote­rię fan­tową z każ­dym losem wygry­wa­ją­cym. Wię­cej infor­ma­cji: www.symfoniaserc.pl

d3rrwne

21 września (sobota), godz. 19:00-20:00 – Na podwórku przy ul. Miłej 22 będzie odby­wać się impreza dla miesz­kań­ców Mura­nowa. Na specjalnie przygotowanym parkiecie warszawiacy zatańczą „tango w przed­wo­jen­nej War­sza­wie”. O muzykę zadba dj Hen­ryk. Sty­li­za­cja tań­czą­cych par mile widziana. Dodat­kową atrak­cją będzie tango zatań­czone przez parę wytraw­nych nauczy­cieli: Justynę Jędrze­jew­ską i Andrzeja Bernasia.

22 września (nie­dziela), godz. 18:00 – Dom Kul­tury Śród­mie­ście, ul. Smolna 9 – gratka dla tań­czą­cych i nie­tań­czą­cych! Zapra­szamy na przed­sta­wie­nie pt. „Tango daw­niej i dziś”. W pro­gra­mie multimedialna histo­ria tanga, pokaz w wyko­na­niu: Kata­rzyny i Roberta Kan­de­fe­rów (pół­fi­na­li­ści mistrzostw Europy w tango de salon) oraz Justyny Jędrze­jew­skiej i Andrzeja Ber­na­sia (para fan­ta­stycz­nych nauczycieli).

UWAGA! Gratka dla tych, któ­rzy chcą zacząć swoja przy­godę z tan­giem! Od nie­dzieli 22 września, po przed­sta­wie­niu, przyj­mowane będą zapisy na bez­płatne lek­cje tanga od podstaw!

Zaję­cia ruszają 9 paź­dzier­nika i będą trwały do końca listo­pada, dwa razy w tygo­dniu: w środy w
godz. 20.45. – 22.15. oraz nie­dziele w godz. 20.00. – 21.30. Ilość miejsc ogra­ni­czona do 16 par! Zapisy przyj­muje: Anna Kos­sak. Zaję­cia popro­wa­dzą Justyna Jędrze­jew­ska i Andrzej Bernaś. WIĘCEJ

d3rrwne

Podziel się opinią

Share
d3rrwne
d3rrwne