ycipk-3uvgtl

Nowe pociągi dla WKD (WIZUALIZACJE)

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Nowe pociągi dla WKD (WIZUALIZACJE)
ycipk-3uvgtl

Takie pociągi będą jeździć jako składy Warszawskiej Kolei Dojazdowej od przyszłego roku. Przygotowuje je nowosądecka firma Newag. Kursy dla WKD ma rozpocząć od 2016 roku 6 takich składów. Pojazd EZT 39WE przy­ciąga uwagę przede wszyst­kim swoim futu­ry­stycz­nym wyglą­dem. Domi­nują w nim geo­me­tryczne formy łączone z łagod­nie ukształ­to­wa­nymi powierzch­niami zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu.

- Czoło z dużą szybą przed­nią nadaje pocią­gowi nowo­cze­sny, nawią­zu­jący do dyna­miki mia­sta kształt, a także zapew­nia maszy­ni­ście dosko­nałą widocz­ność w spe­cy­ficz­nych warun­kach rucho­wych linii WKD. Wyświe­tlacz oraz reflek­tor górny zamknięte są optycz­nie w jed­nym pasie z szybą. Całość domy­kają masywne osłony absor­be­rów ener­gii zde­rze­nia, które przy­po­mi­nają płozy i spra­wiają wra­że­nie jakby pojazd sunął nad powierzch­nią ziemi - opowiadają twórcy nowego modelu.

Zobacz także: Tak będzie wyglądała Warszawa Główna [WIZUALIZACJE]

ycipk-3uvgtl

*Projektanci zwracają uwagę także na dużą ilość drzwi na stronę pojazdu, które uła­twią wsia­da­nie i wysia­da­nie. *Uwagę przy­ku­wają także lampy sufi­towe i otwory wen­ty­la­cyjne w kształ­cie trapezów. Pojazd ma także ograniczoną emisję hałasu do otoczenia.

Sze­ścio­czło­nowy pojazd o dłu­go­ści 60 m skła­dał się będzie z 2 jed­no­prze­strzen­nych czę­ści po 3 człony każda. Pomie­ści łącznie 505 pasa­że­rów w tym 164 na miej­scach sie­dzą­cych. Wypo­sa­żony będzie w pełni zin­te­gro­wany sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej z zewnętrz­nymi tabli­cami LED oraz wewnętrz­nymi moni­to­rami LCD. Wszyst­kie pojazdy wypo­sa­żone będą w kli­ma­ty­za­cję prze­strzeni pasa­żer­skiej z ukła­dem okien umoż­li­wia­ją­cym swo­bodne prze­wie­trza­nie składu oraz sys­tem zli­cza­nia podróżnych*. 39WE na linii WKD pojadą z pręd­ko­ścią 80 km/h. *


Zobacz także: Statki, promy i tramwaje wodne. Rusza sezon na Wiśle

ycipk-3uvgtl
Polub WawaLove
ycipk-3uvgtl
ycipk-3uvgtl
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.

ycipk-3uvgtl